OPŠTI USLOVI PRODAJE U INTERNET PRODAVNICI

 

OPŠTI USLOVI PRODAJE U INTERNET PRODAVNICI

Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, u daljem tekstu: "Zakon"), Odeljak IV. - Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija, od člana 27. do člana 37. i član 13. Zakona.

Objavljivanjem Opštih uslova prodaje u internet prodavnici (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) smatra se da je trgovac ispunio dužnost obaveštavanja kupca u skladu sa članom 27. stavovi 1. i 2. Zakona, osim ukoliko kupac ne zahteva mu trgovac lično preda predmetno obaveštenje, što kupac može da zahteva pre zaključenja ugovora slanjem e-maila na: info@lapiel.rs 

 

La PIEL d.o.o. BEOGRAD - ZVEZDARA
PIB: 113021417
Matični broj: 21790168
Adresa: Zahumska 23b, 11000 Beograd, Srbija

La PIEL d.o.o. BEOGRAD - ZVEZDARA je vlasik robe na sajtu i oni su pravna osoba koja je odgovorna za obradu narudzbi , primanje uplata i slanje paketa. 

 

Opšti uslovi

I Trgovac

Trgovac je prodavatelj robe i usluga na vebstranici www.lapiel.rs

II Kupac

Kupac robe je posetilac internet prodavnice La PIEL koji odabere barem jedan proizvod La PIEL-a, ubaci ga u korpu, pošalje narudžbenicu trgovcu i nakon potvrde prijema narudžbenice, plati proizvod  e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti i/ili u drugoj poslovnoj banci) ili pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

Zabranjena je daljnja preprodaja proizvoda bez pismene dozvole La PIEL-a. Za prodaju i veleprodajne cijene molimo javiti se na email  info@lapiel.rs.

Naručivanje

Proizvodi se naručuju ubacivanjem u korpu, a porudžbinu je moguće opozvati do izvršenja plaćanja u skladu sa ovim Opštim uslovima. Pre naručivanja proizvoda potrebno je da kupac potvrdi da je upoznat Opštim uslovima objavljenim na internet stranici www.lapiel.rs

Smatra se da je proizvod naručen, odnosno da je ugovor zaključen, kada trgovac potvrdi kupcu da je naručio određeni proizvod, a to trgovac čini slanjem potvrde o prijemu porudžbine. U slučaju da trgovac nije u mogućnosti da isporuči proizvod zato što naručeni proizvod nije na zalihama trgovca ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, trgovac je dužan bez odlaganja da o tome obavesti kupca slanjem obaveštenja na e-mail kupca. U ovom slučaju kupac može da otkaže ugovor ili eventualno da prihvati novi rok isporuke. Ukoliko kupac otkaže ugovor, trgovac je dužan da kupcu vrati uplaćen novac  najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je primio raskid, a što trgovac potvrđuje slanjem obaveštenja na e-mail kupca. Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da kupac zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Ako kupac odbije da primi ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo da zahteva od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.

Trgovac zadržava pravo da odbije sklapanje ugovora o prodaji odnosno da proda kupcu proizvod ako je očigledno da je istaknuta cena nesrazmerna sa stvarnom cenom proizvoda i da se radi o evidentnoj grešci kod isticanja cena koja je rezultat sistemske greške i/ili ljudske greške.

Iskazana cena robe je maloprodajna cena (uračunat PDV).

Dostava 

I Opšti uslovi dostave

Opšte je pravilo da se naručeni proizvodi dostavljaju se do vrata.  Kupac je dužan da obezbedi da prilaz objektu bude slobodan kako bi roba mogla da bude isporučena. Dostava se vrši na celoj teritoriji Srbije.

Okvirni rok isporuke proizvoda je od 3-5  radnih dana, osim za proizvode za koje je kupac posebno obavešten o roku isporuke, ali ne duže od 30 (trideset) dana. Rok počinje od trenutka kada La PIEL primi uplatu na poslovni račun ili primi narudzbu pouzecem. Subote i nedelje ne računaju se u rok dostave. Dostava naručene robe naplaćuje se u skladu sa težinom paketa. 

Dostava se vrši od 8 do 16 h radnim danom. Kako bi osigurali kvalitetniju komunikaciju između kupca i dostavljača, administratori internet prodavnice dostavnim službama daju i telefonski broj koji je kupac naveo prilikom registracije.

II Ostali uslovi dostave

Proizvodi će biti upakovani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja i da ih odmah reklamira dostavnom radniku koji je robu isporučio, na zapisnik koji potpisuju i kupac i dostavni radnik, odnosno da odbije da preuzme pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja, a što dostavni radnik konstatuje na posebnom obrascu. Roba je osigurana od gubitka i oštećenja u dostavi. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe potpiše otpremnicu koju dostavljač zadržava kao potvrdu o preuzimanju.

 

Zaštita podataka o ličnosti

Lični podaci koje prikupljamo zavise od: vrste usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namere kupca da koristi naše usluge, od vrste ugovora kog sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

 • osnovne lične podatke (ime i prezime)
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail)
 • podatke vezane za korišćenje veb stranice www.lapiel.rs
 • podatke vezane za korišćenje La PIEL
  veb prodavnice (webshop)
 • ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača

Plaćanje

Naručene proizvode i usluge kupac može platiti na jedan od sledećih načina:

 1. pouzećem, odnosno gotovinom prilikom dostave;
 2. uplatom u pošti, banci, ili putem e-bankinga;
 3. virmanskom uplatom;
 •  Nakon ispravno popunjene narudžbenice trgovac kupcu dostavlja potvrdu porudžbine na e-mail adresu koju je kupac stavio na raspolaganje prilikom registracije.
 •  Trgovac je dužan da kupca, na kupčev e-mail, obavesti o neuspešnom rezultatu transakcije, bez davanja informacija o razlozima odbijanja transakcije.
 • U slučaju da kupac robu namerava da izvrši uplati e-bankingom/virmanom, rok za uplatu je 24 sata. Nakon tog roka trgovac ne može da garantuje stanje skladišta i raspoloživost naručenih artikala. Obrada porudžbine počinje da teče od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata usledila nakon isteka roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave. Ako roba nije raspoloživa, pristupa se povraćaju primljenih sredstava  u roku od najviše 30 (trideset) dana od dana uplate.

 

 • Zamena proizvoda/reklamacije/vraćanje robe

Kupac ima pravo da vrati robu u sledećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena;
 • u slučaju nesaobraznosti sa ugovorom.

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, koja je postojala u času prelaska rizika na kupca, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao.

 • Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na kupca, ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga ili ako je kupac mogao lako uočiti nesaobraznost, a trgovac izjavio da je roba saobrazna kupoprodajnom ugovoru.

  Trgovac ne odgovara za nesaobraznost robe ugovoru - ako je u času zaključenja ugovora kupcu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

  Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije putem, da odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor trgovca na reklamaciju kupca se dostavlja na e-mail kupca i mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 (petanest) dana, odnosno 30 (trideset) dana , od dana podnošenja reklamacije.

  Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca na e-mail i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Nemogućnost kupca da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

  Za slučaj da se pri izjašnjavanju o osnovanosti reklamacije utvrdi da isporučena roba zaista nije saobrazna kupoprodajnom ugovoru, kupac ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

  Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe prodavac otkloni opravkom ili zamenom bez troškova po kupca.

  Trgovac će da pristupi otklanjanju utvrđene nesaobraznosti po obostranom potpisivanju reklamacionog zapisnika, kojim kupac daje svoju saglasnost da se data nesaobraznost otkloni na jedan od gore utvrđenih načina.

  Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve popravke pojavi, a ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca.

  Na odnose između trgovca i kupca, pravnog lica, u vezi sa ostvarivanjem prava u slučaju nesaobraznosti primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Tako uočene manjkavosti/nesaobraznosti/nedostaci na robi moraju da se prijave već prilikom primopredaje, odnosno isporuke, uz priloženi račun za kupljenu robu, a u slučaju bez odlaganja po uočavanju te manjkavosti, uz priloženi račun za kupljenu robu slanjem obaveštenja u pisanoj formi, poštom uz naznaku "preporučeno".

II Odustanak od ugovora

 • Kupac može odustati od ugovora zaključenog na daljinu ne navodeći za to razlog u roku od 14 (četrnaest) dana. Rok za odustanak ugovora počinje da teče od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac je dužan da obavesti trgovca o odustanku od ugovora pismenim putem. Ugovor se smatra otkazanim kada kupac pošalje otkaz putem online formulara. Trgovac je dužan da kupca o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti slanjem obaveštenja na e-mail kupca. U slučaju otkazivanja ugovora, kupac je dužan o svom trošku robu vrati trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je poslao otkaz putem online formulara.
  • Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u La PIEL -u, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

   Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

   Pravo na odustanak od ugovora kupac ima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Primenjuju se sledeća pravila:

   • - svaki ugovor na daljinu i ugovor koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija na koji se primenjuju pravila sadržana u članovima 27-37. Zakona o zaštiti potrošača, kupac može, ne navodeći za to razlog, da raskine u roku od 14 (četrnaest) dana;
   • - u slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji, rok za odustanak računa se od trenutka kada roba dospe u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik;
   • - kada kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik;
   • - kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili njen deo, dospeo u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik;
   • - kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada prva pošiljka robe dospe u državinu kupac, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik.
   • -ako trgovac ne preda kupcu obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, na način iz člana 30. stav 1. zakona i člana 31. stav 2. ovog zakona, kupac može odustati od ugovora u roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora.

   • -ako trgovac nije predao kupcu obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, na način iz člana 30. stav 1. ovog zakona i člana 31. stav 2. ovog zakona, pa to učini u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora, rok od 14 dana počinje da teče kada potrošač dobije obrazac za odustanak.

    Rok od 14 dana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

   Trgovac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena kupcu u njegovom stanu u stambenom objektu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija, ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora.

  • III Isključenje prava na odustanak od ugovora

  • Kupac nema pravo na odustanak od ugovora na osnovu člana 37. Zakona o zaštiti potrošača u slučaju:

   1. pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti kupca i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
   2. isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
   3. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima kupca ili jasno personalizovane;
   4. isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
   5. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
   6. isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
   7. ugovora kojima kupac izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je kupac konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
   8. isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
   9. isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;
   10. ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
   11. isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti kupac i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.
  • IV Rešavanje sporova

  • Eventualne sporove trgovac i kupac nastojaće da reše dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud po mestu prebivališta, odnosno boravišta kupca.

Podaci o društvu:

La PIEL d.o.o. BEOGRAD - ZVEZDARA
PIB: 113021417
Matični broj: 21790168
Adresa: Zahumska 23b, Belgrade, Srbija
IBAN: 170-003005694700017 ,otvoren kod Unicredit Bank Srbija,
SWIFT: BACXRSBG XXX
Ovlaštena osoba za zastupanje: Filip Kratofil

 

Web: www.lapiel.rs

e-mail: info@lapiel.rs

 

ZAŠTO ODABRATI La PIEL?

BESPLATNA DOSTAVA I POVRAT

Iskoristite besplatnu dostavu za sve porudžbine veće od 4600 RSD, kao i besplatan povrat uz garanciju od 90 dana. Ako Vam proizvod ne odgovara, možete ga vratiti, a mi Vam vraćamo novac.

PROFESIONALNOST I BEZBEDNOST

Vaša koža nam je najvažnija. Zbog toga koristimo samo najkvalitetnije skincare sastojke koji će duboko nahraniti kožu Vašeg tela i lica.

VELIKA ZAJEDNICA

Pridružite se našoj fantastičnoj zajednici koja broji na hiljade lepih i negovanih devojaka koje svakodnevno koriste La PIEL proizvode.